BHARAT KALACHAR
at Sri YGP Auditorium,
Off: 16 Thirumalai Road, T.Nagar, Chennai 17;Ph:28343045/28173596
Website: www.bharatkalachar.com; Email: bkygp@rediffmail.com
Invites you to the
 
 
Off: 16 Thirumalai Road, T.Nagar, Chennai 17; Phone: 28343045/28341164 Fax 28341164
Email: bkygp@rediffmail.com: Website:www.bharatkalachar.com